Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl

Werkzaamheden van de Interne Begeleider (IB-er)

Binnen de school zijn de groepsleerkrachten de eerst verantwoordelijken voor de organisatie van de groep en het onderwijs dat de kinderen wordt gegeven. Vanuit het dagelijks werken met de kinderen, wordt hun ontwikkeling gevolgd en eventueel bijgestuurd.

Indien leerkrachten stagnaties in de ontwikkeling van de kinderen signaleren, kunnen ze eerst zelf kleinere aanpassingen in het werk aanbrengen. Veelal is een aanpassing in het werk, wat extra aandacht of een verlengde instructie, voldoende om een kind weer mee te kunnen laten draaien. 
Indien dat niet het geval is, kan de begeleiding van mij, als ib-er (intern begeleider) worden ingeroepen. Er wordt met elkaar bekeken wat er precies aan de hand is, wat er kan worden gedaan, of er meer informatie nodig is en wie dat gaat doen. Vanaf dat moment wordt een kind gerichter binnen en buiten de groep gevolgd. De ib-er bespreekt in ieder geval tweemaal per schooljaar alle kinderen met de leerkrachten.
Wanneer de ontwikkeling op een bepaald onderdeel niet de voldoende resultaten oplevert, wordt binnen de groep met een handelingsplan gewerkt. Dat is een plan van aanpak op papier, met een doelstelling die na een korte periode behaalt dient te worden. Soms wordt ook de hulp van thuis gevraagd. 
De inzet is nog steeds het kind zonder extra begeleiding te laten functioneren. Echter, dat kan helaas niet altijd en wanneer na een periode van ongeveer drie maanden handelingsgericht werken blijkt dat de vorderingen van het kind onvoldoende zijn, dan kunnen de leerkrachten de ib-er inschakelen voor verdere stappen. 

Eén van de stappen zou kunnen zijn dat het kind wordt aangemeld voor remedial teaching. De ib-er coördineert de zorg en bewaakt de te nemen stappen binnen de zorgverbreding. Van alle kinderen worden de leerresultaten verzameld en geadministreerd. Elk kind heeft een dossier. In het dossier worden ook de handelingsplannen verzameld. 
Indien de vorderingen van een kind, met begeleiding binnen en buiten de groep, nog onvoldoende zijn, wordt een volgende stap genomen in het zorgplan en veelal een extern onderzoek overwogen.
Er zijn ook hulpinstanties bij school betrokken, zoals de MHR (schoolbegeleidingsdienst), de logopediste, de schoolarts, de begeleider van Park & Dijk*, waarvoor de ib-er de contactpersoon is.

*Park & Dijk is een school voor speciaal onderwijs in Gouda. We onderhouden contact met een begeleider van deze school. Deze wordt een Preventief Ambulant Begeleider (PAB’er) genoemd. Niet om kinderen door te verwijzen, maar omdat zij specifieke kennis heeft, die ons verder kan helpen bij het begeleiden van kinderen.