Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nlVan links naar rechts
Boven: Willemijn Vermeulen, Marjan van Dam, Miranda van ’t Hof, Susan Oosterom, Carolina van der Spoel
Onder: Marjan Lievaart, Coline de Borst, Wendy Bergsma, Nicole Remmersdaal, Marinka van der Schans, Samantha de Vries, Liane Bakker

Niet op de foto: Hanneke Wijnstra en Annemieke Boon
 
Wat is de Ouderraad?
De Ouderraad (OR) is een uit en door ouders gekozen groep mensen die activiteiten coördineert ten behoeve van de leerlingen van de school.

De OR bestaat uit ouders van kinderen van de Koning Willem-Alexanderschool locatie Peter Zuidlaan, (verdeeld over alle groepen leerlingen) en een teamlid. De zittingsduur in de OR is twee jaar, daarna kan men zich nog twee keer herkiesbaar stellen. Jaarlijks zijn er verkiezingen (indien nodig).

Wat doet de Ouderraad?
De OR is een groep mensen die een belangrijke schakel tussen de ouders en de school kan zijn. Ouders kunnen hun eventuele opmerkingen/vragen stellen door contact op te nemen met één van de ouders uit de OR, het betreffende teamlid en/of de voorzitter. Ook kan er een e-mailbericht gestuurd worden naar ouderraadkw-a-pz@kw-a.nl.

De bevoegdheden van de OR beperken zich vooral tot het adviseren van de Medezeggenschapsraad (MR) over wat er leeft onder ouders.

De OR denkt mee om de belangen van leerlingen en ouders bij de MR, het team en het schoolbestuur zo goed mogelijk te behartigen en coördineert het werk van de activiteitencommissies en/of -werkgroepen.

Concreet houdt dit in dat de OR de vrijwillige ouderbijdrage int ten behoeve van de activiteiten. De OR denkt mee over hoe (overige) gelden te verkrijgen voor bijvoorbeeld het schoolplein (uitstraling school) en over hoe (voldoende) hulpouders te enthousiasmeren, zodat de activiteiten kunnen worden (blijven) uitgevoerd.

De OR belegt jaarlijks een voor alle ouders vrij toegankelijke Algemene Ouderavond. Dit is de avond waarop de OR (samen met de MR) de ouders inlicht over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Een ander vast agendapunt is het afleggen van verantwoording over het beheer en de besteding van de door de ouders verstrekte vrijwillige bijdrage en de overige financiële middelen.
 
Waar en hoe organiseert de OR haar taken?
De OR-leden komen ongeveer één keer per twee maanden een avond bij elkaar op school, ongeveer zes keer per schoolseizoen, maar meer indien noodzakelijk.

Deze vergaderingen duren ongeveer 1,5 uur (korter/langer afhankelijk van de agendapunten).

De secretaris maakt verslag van deze vergaderingen en stuurt daar een afschrift van naar de aanwezigen en de directie/het team, de MR en de OR van de locatie Oranjelaan. Deze verslagen zijn door alle ouders vrij in te zien; vraag een OR-lid waar deze verslagen ter inzage liggen op school.

De opgedane ervaring in activiteiten wordt uitgewisseld met de OR-Oranjelaan, zodat het wiel niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden.

Waarmee vervult de OR haar taken?
De OR vervult haar taken met de geïnde vrijwillige ouderbijdrage en gedreven, creatieve OR-leden.

Meer informatie over de OR?
Als u meer informatie wilt over de OR, dan kunt u contact opnemen met één van de ouders uit de OR, het betreffende teamlid en/of de voorzitter.
 
Huidige leden
In schooljaar 2016/2017 zijn de volgende ouders actief in de Ouderraad:
Naam Ouder van Rol Ouderraad
Liane Bakker Moeder van Roos (gr 7)  
Wendy Bergsma Moeder van Isa (gr 7) en Sander (gr 5)  
Annemieke Boon Moeder van Mare (gr 7)  
Coline de Borst Moeder van Liam (gr 3) en Naud (gr 2) Secretaris
Marjan van Dam - Vrijenhoek Moeder van Rosa (gr 5)  
Miranda van ‘t Hof Moeder van Nienke (gr 5)  
Marjan Lievaart Moeder van Els (gr 7) en Henk (gr 3)  
Susan Oosterom - Cornelisse Moeder van Megan (gr 4) Voorzitter
Nicole Remmerswaal Moeder van Joep (gr 3) Penningmeester
Marinka van der Schans Moeder van Jill (gr 7)  
Carolina van der Spoel Moeder van Yannick (gr 4) en Isabella (gr 2)  
Willemijn Vermeulen Moeder van Sophie (gr 4) en Femke (gr 1)  
Samantha de Vries Moeder van Stacy (gr 4)  
Hanneke Wijnstra Moeder van Silke (gr 6), Jimme (gr 4) en Fiene (gr 4)