Peter Zuidlaan 5
2742 XE Waddinxveen
T. 0182-614055
E. directie@kw-a.nl
MR en GMR

Zoals u ongetwijfeld weet heeft ook de Koning Willem-Alexanderschool een eigen medezeggenschapsraad. De MR bestaat op dit moment uit een oudergeleding ( ouders) en een personeelgeleding ( leerkrachten). De huidige samenstelling van de MR is als volgt:


Namens de ouders:
  • Michel Buurman(voorzitter/ GMR lid): vader van Bente en Roald (PZ).        
  • Rudiger Drissen: vader van Tim , Roel en Juul (PZ).    
  • Robbie van Gils: vader van Evi en Stijn (O)                  
Namens de leerkrachten: 
  • Anja van Harten (leerkracht groep 1/2PZ/ GMR lid)
  • Linda van de Heiden (leerkracht groep 5/6O/ secretaris)

   Vergaderdata:  
  • Dinsdag 20 februari 2018
  • Donderdag 24 mei 2018
  • Maandag 25 juni 2018
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de MR doet hij/zij dit voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen er, bij voldoende aanmeldingen, MR-verkiezingen worden gehouden. 
 
Om u een globaal beeld te geven hieronder kort de hoofdtaken die wettelijk voor de MR zijn vastgelegd:
1 Overleg met het bevoegd gezag en of directie over de algemene gang van zaken op school;
2 Onderling overleg over alle schoolaangelegenheden; gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag;
3 Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
4 Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen;
5 Advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag.
 

In de praktijk betekent dit dat bepaalde beleidsstukken, zoals het schoolplan, zorgplan, schoolgids, formatieplan, personeelsplan, jaarverslag, begroting etc via de MR dienen te lopen. Afhankelijk van het beleidsstuk heeft de MR een instemmings- dan wel adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat het bevoegde gezag de voorafgaande instemming van de MR voor het te nemen besluit nodig heeft. Adviesrecht houdt in dat de MR vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
 
Wij vergaderen 6 keer per jaar. Onze vergaderdata worden in de Nieuwsbrief vermeld. Voor iedere vergadering wordt er een agenda opgesteld met vaste punten, zoals bespreking notulen en ingebrachte beleidsstukken. Naast deze vaste punten is er natuurlijk altijd ruimte voor inbreng van ouders om bepaalde onderwerpen te bespreken. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan een ieder om ons aan te spreken indien je een bepaald onderwerp graag op de agenda wilt zien. Dit kan persoonlijk op het schoolplein of via de mail (mr@kw-a.nl). Bij onze vergaderingen is iedereen ook van harte welkom. Ook dit graag even persoonlijk aangeven of via de mail laten weten. De MR probeert tenslotte naar eer en geweten de belangen van onze eigen achterban (ouders van de school) te behartigen.